• Erasmus+ Konkurs fotograficzny

     • Erasmus+ „Paszport do przyszłości”

       

      Po pandemicznym spowolnieniu nasz projekt Erasmus+ "Paszpotr do przszłosci" nabiera nowego rozpędu. I na mocny start proponujemy konkurs fotograficzny "Matematyka w obiektywie". Mogą w nim wziąć wszyscy uczniowie, którym zarówno fotografia jak i matematyka nie jest zupełnie obca. Na etapie wewnątrzszkolnym wyłonimy zwycięzców 3 najciekawszych zdjęć i uchonorujemy ich nadgrodami. A 5 najpelszych prac będzie nas reprezentowało we Włoszech, gdzie zaplanowany jest międzynarodowy finał. 

      Zapraszamy!

       

      Regulamin konkursu fotograficznego

      „Matematyka w obiektywie”

       

      1. Organizatorem szkolnego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” jest zespół ERASMUS+ „Paszport do przyszłości” Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Konkurs ten jest równocześnie pierwszym etapem międzynarodowego konkursu „Maths in the Lens of the Camera”, którego finał odbędzie się w czasie wizyty partnerskiej we Włoszech.
      2. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz ukazanie powszechności i użyteczności matematyki.
      3. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.
      4. Prace powinny dotyczyć pojęć i obiektów matematycznych (np. symetria, wielościan), praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Talesa, złota proporcja) lub też metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność).
      5. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność z tematem, kreatywność oraz walory artystyczne.
      6. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się stosowanie korekty kontrastu, tonacji, konwersji do fotografii czarno-białej, kadrowania i drobny retusz. Stosowanie fotomontażu jest zabronione.
      7. Na konkurs uczeń może przesłać maksymalnie 3 fotografie w formie cyfrowej (pliki do 5 Mb w formacie JPG).
      8. Do każdego zdjęcia należy dołączyć krótki opis, zawierający informację jakiego pojęcia, obiektu czy zasady matematycznej dotyczy przesłana fotografia.
      9. Prace należy przesyłać na adres piotrwrobel69@wp.pl . Ostateczny termin przesyłania prac to 13.03.2022.
      10. Docelowo, prace będą wydrukowane przez Organizatora w formacie zbliżonym do A4.
      11. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
      12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby etapu szkolnego konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
      13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
      14. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto, oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na wystawie pokonkursowej, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych.
      15.  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu kilkuosobowa Komisja Konkursowa
      16.  Komisję powołuje Organizator.
      17.  Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.
      18. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i nagrodzi 3 najwyżej ocenione fotografie.
      19. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
      20. Komisja konkursowa wytypuje również 5 najlepszych prac do etapu międzynarodowego.
      21. Decyzja Komisji jest ostateczna.
      22. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pośrednictwem dziennika Internetowego Librus.     
     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Wrocław 2022-02-21                                                                                                                                                                                     

      Szanowni Rodzice!

       

      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
      i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

      Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

       

      Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • A Ty umiesz tak?

     • A Ty umiesz tak? –  to wystawa prac artystycznych wykonanych na zajęciach plastyki przez uczniów klas pierwszych. Zadanie polegało na odwzorowaniu – w formie szkicu studyjnego – martwej natury a następnie przetworzenie kompozycji tak, by stała się ekspresyjna, syntetyczna lub geometryczna.
      Oto efekty.
      Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pracami plastycznymi uczniów i kolegów.
      Wystawę można oglądać w szkolnej galerii - budynek główny LO, I piętro.

      Zapraszam
      I.S-K.

     • Offline Challenge

     • 8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

      OFFLINE CHALLENGE

       

      8 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji podejmij... #offlinechallenge i odłącz się od sieci na 48 h. Po co? Żeby spędzić czas w nietypowy sposób, pobyć ze sobą i odkryć swoje nawyki związane z korzystaniem z sieci. Sprawdź, czy dasz radę!

       

      Większość z nas sięga po telefon kilkadziesiąt razy w ciągu doby, nawet w nocy. Często nie zauważamy nawet, że to robimy. Telefon mamy na wyciągnięcie ręki, towarzyszy nam w podróży, przy posiłkach, podczas spotkań ze znajomymi, a nawet… w toalecie. Czy ktoś jest nam bliższy niż nasz smartfon?

       

      Więcej informacji o akcji: https://offlinechallenge.pl/

       

      POWODZENIA!

     • Śródziemie – Tolkien

     • Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich: uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, do udziału w wystawie „ŚRÓDZIEMIE – świat Tolkiena”.

      W tym roku obchodzimy 130 rocznicę urodzin J.R.R. Tolkiena – autora trylogii „Władca Pierścieni”. Niewielu wie, że Tolkien sam ilustrował swoje książki, tworzył precyzyjne mapy i plany.

      Opowieści fantasy rozgrywające się w magicznym Śródziemiu, znamy z książek i filmów. Świat ten poruszył pewnie nie jedną wyobraźnię.

      Dlatego pragniemy stworzyć miejsce do zaprezentowania, obok fragmentów twórczości Tolkiena, jego map i ilustracji – Waszych prac, inspirowanych jego książkami.

      Jeśli rysujesz, malujesz, zajmujesz się grafiką…, lubisz literaturę fantasy, czytałeś „Hobbita”…, oglądałeś filmowe adaptacje dzieł Tolkiena, to pokaż nam swoje prace.

      Wystawa będzie miała charakter otwarty, zaprezentujemy wszystkie dostarczone materiały. Przyjmujemy prace wykonane dowolnymi technikami na dowolnym formacie jednak nie większym niż B1 (707x1000). Prace muszą być autorskimi dziełami twórców. Na odwrocie należy umieścić tytuł pracy oraz swój podpis.

      Na Wasze prace czekamy w szkolnej bibliotece do 15 marca 2022 r.

      25 marca jest Światowym Dniem Czytania Tolkiena – wystawa będzie jego oprawą plastyczną.

       

      Zapraszamy do udziału :-)

      Barbara Bazylewicz-Smarż

      Inga Sławik-Kubiak

      Prace wykonane przez J.R.R. Tolkiena

     • Laureaci stycznia

     • Szkolny projekt literacki

      LAUREACI STYCZNIA

       

      Za nami wybory „Opowiadania Stycznia”. Laureatkami zostały:

      Z recenzji Jurorów:

      W plebiscycie na opowiadanie miesiąca oddaję swój głos na opowiadanie „Do zobaczenia” autorstwa Victel, w uznaniu za niezwykle przemyślane i dopracowane nawiązania kulturowe i intertekstualne, których wykorzystanie wskazuje nie tylko na oczytanie autorki, ale też na niesamowitą wprost pomysłowość i wrażliwość literacką, a także za zbudowanie niezwykle plastycznego obrazu dramatu mierzenia się nieprzemijających wartości z ograniczeniami ludzkiej egzystencji, który silnie oddziałuje na czytelnika i długo nie daje o sobie zapomnieć...”

      „Ja zawsze jestem” to najambitniejsze opowiadanie, trochę miejscami przegadane, ale ładnie opowiedziane i dopracowane”.

       

      Gratulując Laureatkom, przypominamy, że ich opowiadania wezmą udział w głosowaniu na opowiadanie, którego autor otrzyma w czerwcu „Nagrodę Dyrektora Szkoły”! Przy tej okazji koordynatorzy projektu serdecznie zapraszają do przysyłania wierszy do plebiscytu „Liryk Lutego” (szczegóły w szkolnych mediach).

       

      Koordynatorzy projektu „Opowiadanie miesiąca”